algemene voorwaarden

Stichting 'Op De Eerste Rij' gevestigd te Sittard,

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Product en prijs

1.1. De verkoper verbindt zich het product, bekend onder de naam Theaterportretten van Rob Nijpels, zijnde een 220 pagina dik fotoboek op het formaat 40x50 cm, DVD en Frans Eiken standaard voor boek,
hierna nader aangeduid met "het product", te leveren aan koper.
1.2. Verkoper levert aan koper 1 Salonboek
1.3. Koper is verplicht aan verkoper een bedrag te betalen, hierna nader aangeduid met "koopprijs", zijnde € 695,= inclusief BTW.
1.4. Het hiervoor genoemde bedrag wordt op rekeningnummer NL85 INGB 0006 4698 45 ten name van Stichting Op De Eerste Rij gestort.
1.5. Koper voldoet direct de aktuele prijs of een aanbetaling
1.6. Bij aanbetaling zal het restant bedrag van € 400,= bij levering betaald worden.

Artikel 2. Overdracht, levering en afgifte

2.1. De overdracht en levering van het product door verkoper aan koper
geschiedt door afgifte van het product aan koper. De afgifte van het product bij koper dient te geschieden op de door verkoper aan te wijzen plaats medio 2016.
2.2. Mocht de productie van het Salonboek onverhoopt niet doorgaan dan wordt het inschrijfbedrag per ommegaande terug gestort.

Artikel 3. De verplichtingen van de verkoper

3.1. Verkoper dient er voor in te staan dat de zaken die hij levert beantwoorden aan deze overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteiteisen.

Artikel 4. De verplichtingen van de koper

4.1. De koper is verplicht om op het afgesproken tijdstip de koopprijs te voldoen aan de verkoper.

Artikel 5. Slotbepaling

5.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Laatste nieuws

 
Op alle foto's berust het auteursrecht en copyright, niets van deze website mag gedownload of gekopieerd worden